The Stockholm – Thessaloniki Acute Traumatic Spinal Cord Injury Study.

Anestis Divanoglou (Leg. Fysioterapeut) försvarade torsdagen den 4 februari 2010 med bravur sin avhandling ”The Stockholm – Thessaloniki Acute Traumatic Spinal Cord Injury Study” vid Karolinska Institutet.

Huvudhandledare har varit Richard Levi och bihandledare Åke Seiger.

Opponent vid disputationen var Peter Wing

PhD Anestis Divanoglou har jämfört traumatiskt ryggmärgsskadades situation i Thessaloniki (Grekland) och Stockholms (Sverige) vad gäller; antal nyskadade på ett år ( september 2006 – september 2007 ), vilka skadeorsaker som var vanligast, förekomst av komplikationer, dödlighet och kliniska utfall.

Det viktigaste budskapet i avhandlingen är att en systematiserad akut ryggmärgsskadevård som bygger på evidensbaserade riktlinjer ger ökad chans till överlevnad i den akuta fasen, kortare vårdtider, bättre funktion och minskad risk för komplikationer

Sammanfattar resultaten från de fyra delstudierna;

  • Nästan dubbelt så många skadas med ryggmärgsskada som följd i Thessaloniki jämfört med i Stockholm.
  • För att minska antalet ryggmärgsskadade i Thessaloniki bör förebyggande arbete riktas mot gruppen unga manliga bilförare i åldern 16 – 30 år.
  • Även om både de ryggmärgsskadade i Grekland och Sverige hade ungefär samma skador och kliniska karakteristika vid intaget, fick de mycket olika behandling.
  • Dödligheten var dramatiskt mycket högre i Thessaloniki och nådde nästan 20 % medan ingen av patienterna i Stockholm dog under första året efter skadan.
  • De som initialt hade en så kallad komplett skada hade två gånger längre vårdtid i Thessaloniki jämfört med i Stockholm.
  • Förekomst av svåra komplikationer till följd av ryggmärgsskadan så som multipla trycksår och blodförgiftning var signifikant mycket vanligare i Thessaloniki gruppen.
  • Att vårda och rehabilitera personer med traumatisk ryggmärgsskada på ett icke systematiserat sätt resulterar i högre dödlighet, längre vårdtider, sämre utfall och högre sjuklighet än om omhändertagande är systematiserat.
  • Att etablera system för ryggmärgsskadevård och rehabilitering i Grekland kommer att underlätta utvecklandet av nationella uppföljningssystem för gruppen traumatiskt ryggmärgsskadade. Vilket kommer att möjliggöra systematisk registrering och uppföljning som i sig kan vara ett viktigt kvalitetssäkringsinstrument.  
  • Att etablera ett system för vård och rehabilitering av personer med ryggmärgsskada i Thessaloniki kan troligen effektivisera vården, minska dödligheten, minska förekomsten av svåra komplikationer och förbättra utfallet av olika variabler vad gäller funktion ett år efter skadan

Tillbaka till Forskningsartiklar