Utveckling av ett utmanande balansträningsprogram (HiBalance) riktat till personer med multipel skleros (MS) samt dess effekter på funktionsförmåga och immunologiska markörer - en randomiserad kontrollerad studie

Title in english: Development of and effects on functioning and immune markers of a highly challenging balance training program (HiBalance) specific to multiple sclerosis (MS) – a randomized controlled study.

Projektets syfte
Det övergripande målet med forskningsprojekt är att: förbättra balans- och gångförmåga hos personer med MS; minska fall och fallrisk; öka nivå av fysisk aktivitet, funktion och självständighet; samt att öka hälsorelaterad livskvalitet (HRQL).

Ett ytterligare mål är också att utforska om immunsystemets aktivitet hos personer med MS kan påverkas/minska av det utmanande balansträningsprogrammet.

Projektbeskrivning
Att personer med MS faller är relaterat till försämrad balans, samt till nedsatt förmåga att kunna göra två saker samtidigt – som att kunna gå samtidigt som uppmärksamheten är riktad mot annan kognitiv uppgift – en tankeprocess. Sju av tio faller varje halvår och majoriteten behöver följas upp av hälso- och sjukvården. Att man faller eller riskerar falla gör att man hamnar i en ond cirkel av begränsad aktivitetsförmåga, minskad fysisk aktivitet, nedsatt kondition, ökat beroende av andra och försämrad HRQL.

Vår forskargrupp har utformat HiBalance – ett träningskoncept utvecklat för personer med Parkinsons sjukdom som signifikant förbättrat målgruppens balans- och gångförmåga. HiBalance kombinerar balansträning med samtidiga kognitiva aktiviteter som utmanar förmågan till delad uppmärksamhet. I föreliggande projekt kommer HiBalance att anpassas och vidareutvecklas i syfte att förbättra gång-, balans- och aktivitetsförmåga specifikt för personer med MS.

Projektets syften är:

  1. att utforska hur samtidig kognitiv uppgift påverkar gång- och balansförmåga hos personer med olika sjukdomsgrad av MS.  
  2. att i en process där personer med MS, fysioterapeuter med särskild kunskap om MS rehabilitering samt personer från Neuroförbundet deltar, utveckla HiBalance utifrån de specifika behov personer med MS har. Dessutom är syftet att i en pilotstudie utvärdera HiBalance som intervention samt lämpliga mätmetoder.
  3. att i en randomiserad kontrollerad studie studera effekterna av HiBalance avseende fysisk och kognitiv funktion samt aktivitetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet (HRQL).
  4. att länka sjukdomsspecifika immunologiska markörer till förändringar av gång- och balansförmåga efter träning enligt HiBalance för personer med MS.

Metod
Deltagarna i studien rekryteras från neurologmottagningar i Stockholm, från Neuroförbundet samt via annonsering. Personer med MS från 18 års ålder, med mild till måttlig sjukdomsgrad (Expanded Disability Status Scale (EDSS) 2,0–6,0), förmåga att kunna gå 100 m utan eller med gånghjälpmedel, och med mild till måttlig kognitiv påverkan inkluderas.

I pilotstudien planeras träningsperioden att pågå i tio veckor, med träningspass på en timma, två till tre gånger i veckan. För utforskandet av hur immunsystemets aktivitet påverkas av träningen kommer insamling av blodprov ske före och efter medverkan i den 10 veckor långa träningsperioden.

Tillförlitliga mätmetoder används för att bedöma funktion och förmåga avseende gång, balans, fysisk aktivitet, aktivitetsförmåga i vardagen, kognition, HRQL samt fallrädsla. För dataanalyser används lämpliga kvantitativa och kvalitativa metoder.

Resultaten kommer ha omedelbar klinisk relevans och leda till ett ändrat fokus vid balansträning för personer med MS. Resultaten kommer att möjliggöra en fortsatt aktiv livsstil och därmed ökad aktivitetsförmåga i vardagslivet för personer med MS.