Vägar till arbete efter ryggmärgsskada: Att utveckla och pröva en intervention för återgång till arbete efter ryggmärgsskada

Projektets syfte

Att generera kunskap om återgång till arbete för vuxna med ryggmärgsskada (RMS) för att utveckla och utvärdera design och genomförbarhet av ett personcentrerat rehabiliteringsprogram som fungerar som ett komplement till nuvarande system för arbetsrehabilitering.

Delprojekt

Fas I (studie 1)

Syfte: Att undersöka erfarenheter av arbetsåtergång hos vuxna personer med ryggmärgsskada inom kontexten av deras vardagsliv 7-11 år efter ryggmärgsskada.

Fas II (studie 2,3)

Syfte, delstudie 2: Att undersöka erfarenheter av hinder och resurser vid arbetsåtergång bland yrkesarbetande personer med ryggmärgsskada.

Syfte, delstudie 3: Att undersöka professionella aktörers erfarenheter av hur organisationen av resurser för arbetsåtergång i Sverige stödjer personen med ryggmärgsskada i arbetsrehabiliteringsprocessen.

Fas III (studie 4)

Syfte: Att utvärdera design och genomförbarhet av en personcentrerad intervention för återgång till arbete efter RMS. Interventionen kommer att vara integrerad som ett komplement till nuvarande praxis och riktar sig mot (1) ADL, (2) arbetsförmåga, (3) arbetsmiljö, (4) delaktighet och autonomi, (5) livstillfredsställelse (6) motivation, (7) känsla av sammanhang och (8) betalt arbete.

Projektbeskrivning

Arbetslivsinriktad rehabilitering efter RMS är en prioriterad fråga både inom klinisk rehabilitering och på samhällsnivå. Bristande delaktighet i arbetslivet efter RMS har konsekvenser såväl ur ett individuellt som ur ett samhälleligt perspektiv med hänsyn hälsa, livstillfredsställelse, mångfald och ekonomi. Det finns studier som visar på positiv effekt av interventionsprogram på återgång till arbete efter RMS men forskningen är begränsad och både internationella och nationella riktlinjer saknas. I arbetet med att utveckla och utvärdera en komplex intervention för arbetsrehabilitering är noggranna förstudier nödvändiga, liksom att inkludera personen med RMS som samarbetspartner. Projektet är indelat i tre faser. Fas I-II avser generera kunskap om personen med RMS och deras erfarenheter av arbetsrehabilitering, hinder och resurser samt organisation av samhälleliga resurser vid arbetsrehabilitering efter RMS. Fas II utgår från deltagande ansats och delas upp i två studier där den första studien är en photovoice-studie med personer med RMS och den andra studien är en fokus-grupp studie med professionella som arbetar med arbetsrehabilitering efter RMS. I Fas III kommer en komplex intervention utvecklas och prövas utifrån genererad kunskap i Fas I-II.

Delrapport

Delstudie ett är publicerad i Disability and Rehabilitation. Manus för delstudie två är inskickat till tidskrift. Delstudie tre är i manusform. En komplex intervention för återgång till arbete har utvecklats enligt Medical Research Guidelines och genomförbarheten av interventionen prövas i dagsläget i klinik inom ramen för Fas III, delstudie fyra. Interventionen innehåller ett strukturerat och personcentrerat arbetssätt vid arbetsrehabilitering. Arbetet leds av en koordinator inom hälso- och sjukvården.

Publikationer

Bergmark, B., Westgren, N., & Asaba, E. (2011). Returning to work after spinal cord injury: exploring young adults' early expectations and experience. Disability and Rehabilitation, 33(25-26):2553-8. doi:10.3109/09638288.2011.579224 

Holmlund, L., Guidetti, S., Eriksson, G., & Asaba, E. (2017). Return to work in the context of everyday life 7-11 years after spinal cord injury - a follow-up study. Disability and Rehabilitation, 1-9. doi:10.1080/09638288.2017.1362597

Presentationer 

  1. Holmlund, L., Guidetti, S., Asaba, E. (2015). Return to work after spinal cord injury: A 6-year follow up study of eight persons experiences. Poster presentation på International Spinal Cord Society. Montreal, Kanada. 
  2. Holmlund, L., Guidetti, S., Seiger, Å., Hultling, C., Asaba, E. (2016). Understanding return to work after spinal cord injury through photovoice. Poster presentation på Forte talks. Nacka, Sverige.
  3. Eriksson, G., Holmlund, L., Öst-Nilsson, A., Hellman, T., Asaba, E. (2016). Supporting work after stress-related ill health, spinal cord injury, and stroke. Symposium på COTEC-ENOTHE congress 2016. Galway, Irland. 
  4. Holmlund, L, Guidetti, S, Eriksson, Gunilla, Asaba, E. (2016). Return to work as situated in everyday life 7-11 years after spinal cord injury. Muntlig presentation på COTEC-ENOTHE congress 2016. Galway, Irland. 
  5. Holmlund, L., Hultling, C., Asaba, E. (2017). Med fokus på erfarenhet av återgång till arbete efter ryggmärgsskada. Muntlig presentation på AT-Forum 2017, Malmö, Sverige.
  6. Holmlund, L., Hultling, C., Asaba, E. (2017). Focus on experiences of return to work after spinal cord injury through photovoice. Oral presentation, NoSCos, Linköping, Sverige.
  7. Asaba, E., Eriksson, G., Öst-Nilsson, A., Holmlund, L., Hellman, T. (2017). Work and return to work as occupation in the context of living with spinal cord injury, stroke, and stress-related ill health. Panel Session på Occupational Science Europe Conference, Hildesheim, Tyskland.