Energiomsättning vid ryggmärgsskada - Energy expenditure after motor complete spinal cord injury

Projektets syfte

Övergripande syfte är att kartlägga energiomsättning vid ryggmärgsskada. 

Delprojekt

  1. Energiomsättning i vila samt vid standardiserade aktiviteter för personer med motoriskt komplett ryggmärgsskada Th7-Th12.
  2. Energiomsättning i vila samt vid standardiserade aktiviteter för personer med motoriskt komplett ryggmärgsskada C5-C8 - Finns det någon skillnad i energiomsättning mellan C5-C8 och Th7-Th12.
  3. Vid vilken relativ belastning (i förhållande till högsta uppmätta kapacitet) utförs de olika standardiserade aktiviteterna för personer med motoriskt komplett ryggmärgsskada C5-C8 och Th7-Th12
  4. Hur många ”steg” (från accelerometerregistreringen) uppmäts vid olika givna standardiserade aktiviteter – Hur korrelerar dessa med energiförbrukning aktiviteter för personer med motoriskt komplett ryggmärgsskada C5-C8 och Th7-Th12 

Projektbeskrivning

Projektet är ett samarbete mellan Rehab Station samt Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, syftet är att kartlägga energiomsättningen och relationen mellan accelerometer ”steg” och energiomsättning vid ryggmärgsskada. Detta sker genom så kallad indirekt kalorimetri, vilket innebär att man mäter skillnaden i hur mycket syre en person omsätter samt hur mycket koldioxid som produceras. Dessa två parametrar har ett linjärt samband till kroppens energiomsättning. Datainsamlingen är uppdelad i två delar, först så mäts energiomsättningen i vila och detta sker tidigt på morgonen efter 8 timmars fastande. Den andra delen består i mätningar av energiomsättning vid olika aktiviteter (se på tv, arbete vid dator, hushållsarbete, rulla inomhus, gym, cirkelträning, handergometer, stakergometer, rulla utomhus i promenadtempo/träningstempo, armcykel (påhängscykel) i promenadtempo/träningstempo samt maximalt syreupptagningstest). Därefter görs en dataanalys på gruppnivå som redovisas via föreläsningar samt vetenskapliga artiklar. Deltagarna i studierna för sin egen energiomsättning i vila samt samtliga aktiviteter. 

Delrapport

Datainsamling är avslutad och 64 personer har inkluderats 38 med motoriskt komplett paraplegi samt 26 med motoriskt komplett tetraplegi. Resultatet visar på 26 - 30 % lägre energiomsättning i vila jämfört med värden för personer utan ryggmärgsskada. Det är ingen signifikant skillnad mellan tetraplegi och paraplegi i syreupptag per kilo kroppsvikt i vila, stillasittande eller lågintensiva aktiviteter så som rulla inomhus. Däremot är det en signifikant skillnad vid träningsaktiviteter, t ex så kan en person med motoriskt komplett paraplegi öka sin energiomsättning i aktivitet mellan 11 - 14 gånger högre än viloomsättningen medan samma aktiviteter för personer med motoriskt komplett tetraplegia endast ökar upp mot 6 gånger. Däremot så verkar det som att energiomsättningen per kilo kroppsvikt är likvärdig vid vardagsaktiviteter så som att rulla rullstol inom/utomhus i en given hastighet. När det gäller aktiviteteranas relation till högsta uppmätta syreupptag så kan vi säga att vardagsaktiviteter för personer vid motoriskt komplett tetraplegia ligger runt 55 – 65 % jämfört med 40 – 50 % för personer med motoriskt komplett paraplegi av hösta uppmätta syreupptag. Det är även signifikant skillnad mellan gruppernas högsta uppmätta syreupptag i liter per minut. 

Publikationer

Holmlund, T., Ekblom-Bak, E., Franzen, E., Hultling, C. & Wahman, K. Energy expenditure after spinal cord injury in people with motor-complete tetraplegia or motor-complete paraplegia. Spinal cord (2017)

Holmlund, T., Ekblom-Bak, E., Franzen, E., Hultling, C., Nilson Wikmar L & Wahman, K. Energy expenditure in people with motor-complete paraplegia. Spinal cord (2017).

Presentationer

The Nordic Spinal Cord Society (NOSCoS) Helsingfors 2012
International Spinal Cord Society (ISCoS) (nr 52) Istanbul 2013
International Spinal Cord Society (ISCoS/ASIA) (4th joint meeting) mötet i Montreal 2015
The Nordic Spinal Cord Society (NOSCoS) mötet Linköping 2017