Hutter - Frusenhet hos personer med höga ryggmärgsskador

Projektets syfte

HUTTER startades med syftet att inventera hur pass besvärande frusenhet är bland personer med en ryggmärgsskada på cervikal nivå, sammanställa erfarenheter från den målgruppen, samt sprida kunskap om vilka effekter frusenhet för med sig för drabbade och på vilka sätt målgruppen försöker minimera effekterna av frusenhet.

Delprojekt

HUTTER har presenterat sitt arbete på Rehab Station Stockholms FOU-dag, på NoSCoS i Linköping i maj 2017. En engelskspråkig artikel i ämnet är i det närmaste klar. En informationsbroschyr för ryggmärgsskadade, anhöriga, personliga assistenter och behandlingspersonal färdigställs före sommaren 2018.

Projektbeskrivning

HUTTER har med benäget bistånd från Spinaliskliniken identifierat 50 personer med ryggmärgsskada på C-nivå. Projektgrupen har arbetat fram ett frågeformulär som mailats till målgruppen, och svaren har sammanställts mhja ett web-baserat verktyg från Lykta AB. Detta resultat har granskats av en statistiker som hjälpt HUTTER ta fram grafer över svaren, något som gjort förståelig presentation av resultatet möjligt.

Delrapport

Insamlingen av data till projektet Hutter är avslutad. Respondenter har med hjälp av ett webverktyg levererat svar på Hutters frågeformulär som mailats till dem. Data är insamlad och analyserad. Analysen har legat till grund för den presentation som gjordes vid NoSCos – konferens  i Linköping 10-12 maj 2017.

Resultaten finns även sammanställda i manuskriptform med sikte på att skriva en vetenskaplig artikel. Det finns även en påbörjad informationsfolder rörande frusenhet hos ryggmärgsskador, den ska illustreras och layoutas i linje med Rehab Station Stockholm övriga material.