Uppföljning av trycksårsoperation hos ryggmärgsskadade patienter

Vetenskapligfrågeställning

Hur stor är risken för postoperativa komplikationer vid trycksårsoperation hos ryggmärgsskadade patienter, och vilka patientrelaterade eller operationsrelaterade riskfaktorer kan identifieras? Hur stor är risken för nya trycksår eller återfallssår efter operation och genomgånget vårdprogram för trycksår, och vilka patientrelaterade eller operationsrelaterade riskfaktorer kan identifieras? Hur påverkas livstillfredsställelsen av genomgången trycksårsoperation?

Delprojekt (exempelvis delstudier i en avhandling)Projektbeskrivning 

1. Journalgenomgång av journaler hos samtliga patienter som opererats för trycksår från 2002 och framåt för att dokumentera patientfaktorer och förekomsten av tidiga (<30 dagar) postoperativa komplikationer: lokal eller systemisk infektion, blödning, sårruptur, djup ventrombos, eller annat.

2. Patienter som opererats för trycksår från 2008 och framåt kommer att kallas till Rehab Station Stockholm för undersökning med avseende på förekomst av trycksår, och tillfrågas om trycksårsförekomst efter genomgången operation. Dessa patientdata kommer att slås samman med redan insamlade uppföljningsdata från patienter opererade 2002-2007.

3. Patienter som opereras för trycksår från 2018 och framåt kommer att före och efter genomgånget vårdprogram få fylla i ett formulär som skattar livstillfredsställelse, LiSat-11 (bifogat), vilket kommer att utvärderas i framtida studie tillsammans med samma variabler som nämnts ovan.           

Publikationer Publikation 1 av 2 artiklar inskickad