En kvalitativ studie av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell rullstol

Syfte

Syftet med studien är att beskriva personer med Multipel Skleros (MS) uppfattningar av rullstolsanvändande inför att börja använda manuell rullstol i vardagen.  

Projektbeskrivning

Multipel Skleros (MS) är en autoimmun, progredierande neurologisk sjukdom som över tid ofta leder till funktionsnedsättningar, exempelvis begränsad gångförmåga och fatigue. Hjälpmedelsanvändning, exempelvis manuell rullstol, kan användas för att minska funktionsnedsättningarnas inverkan och därmed hjälpa individen att hantera situationen, för att kunna vara fortsatt aktiv i vardagen. För att studera uppfattningar av framtida rullstolsanvändande hos personer med MS valdes kvalitativ design med fenomenografisk analysmetod. Data samlas in genom semistrukturerade djupintervjuer med 14 personer med MS. Projektet har erhållit finansiering från Neurofonden.

Delrapport

All data är insamlad och en delmängd (åtta intervjuer) är analyserade. Resultatet av den första analysen är presenterat i en magisteruppsats vid KI (Se abstrakt bland genomförda projekt, En kvalitativ studie av hur personer med multipel skleros uppfattar framtida användande av manuell rullstol). Analys av resterande data och sammanslagning av analys I och II är pågående.