Upplevelse av gångträning med Lokomat hos individer med ryggmärgsskada - en kvalitativ studie

Projektets syfte

Syftet med studien är att beskriva, tolka och få en ökad förståelse för erfarenheter och upplevelser av gångträning med Lokomat hos individer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada. 

Projektbeskrivning

Forskningsdesign: explorativ studie, kvalitativ forskningsansats. Data samlas in genom semi- strukturerade, individuella intervjuer. 

I första del av studien kommer 3-4 informanter ingå som rekryteras från Rehab Station Stockholm/Spinaliskliniken. Det kan bli aktuellt att utvidga studien till att inkludera ytterligare informanter med tanke på en senare publikation. 

Inklusionskriterier

  • Personer med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada
  • Har tränat med eller provat Lokomat som en del av rehabilitering
  • Kan kommunicera på svenska eller engelska.

Exklusionskriterier

  • Patienter som inte kan genomföra en intervju på grund av språkliga svårigheter.

Förutom informanten kommer det vara två personer närvarande vid intervjuerna, varav en intervjuar och en är observatör. Inför intervjuerna kommer informanterna få informationer om studien samt få skriva under ett informerat samtycke. Alla intervjuer kommer transkriberas ordagrant och sedan analyseras med tematisk kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats.

Delrapport

Första del av studien kommer rapporteras i en uppsats vid Bachelorprogrammet, Sektionen för fysioterapi, NVS, Karolinska Institutet, december 2016.