Urinvägskomplikationer vid ryggmärgsskada (Doktorandprojekt)

Projektets syfte

Kartläggning av urinvägskomplikationer i en regional prevalensgrupp av ryggmärgsskadade för att kunna utveckla bättre uppföljning och behandlingsmetoder

Delprojekt

1. Inventering av urinvägskomplikationer i prevalensgruppen; en deskriptiv tvärsnittsstudie

2. Urinvägsinfektioner (UVI) i den regionala prevalensgruppen; frekvens, riskfaktorer, behandlingsstrategier

3. Relationen mellan urodynamiska undersökningsfynd och symtomgivande infektioner samt njurfunktionspåverkan

4. Urolog-kirurgiska interventioner hos ryggmärgsskadade i en regional prevalensgrupp, indikationer, resultat, uppföljning

Projektbeskrivning

Traumatisk ryggmärgsskada drabbar cirka 150 personer/år i Sverige och i Stockholms län bor drygt 600 personer med denna diagnos. Ryggmärgsskada innebär ändrad funktion i flera organsystem med risk för hälsoproblem som påverkar dagligt liv. Till de mest frekventa hör urinvägskomplikationer. Kunskapen om urinvägskomplikationer bygger fortfarande till stor del på selekterade patienter som behandlats inneliggande på sjukhuskliniker. Det finns stora kunskapsluckor om basala skeenden i urinvägarna efter skada och om riskfaktorer för infektioner och andra komplikationer. Den kontinuerliga uppföljningen vid Spinaliskliniken ger dock möjlighet till ökad kunskap genom arbete med en nära nog fullständig regional prevalensgrupp.

I projektet har vi kartlagt urinvägarnas funktion och komplikationer i hela prevalensgruppen med utgångspunkt från befintliga nationella och regionala vårdprogram för årskontroll. Data har samlats in via patientenkäter, blodprover, urinprov, radiologi och urodynamiska undersökningar till en databas med omfattande objektiva och patientrapporterade värden.

Under 2018 presenteras de slutliga rapporterna från de fyradelprojekten:                                 
- Inventering
- Fokus på urinvägsinfektioner
- Fokus på urodynamik
- Fokus på urolog-kirurgiska inventioner

Resultaten avses ligga till grund för utveckling av uppföljningsprogrammet för neurogen blåsrubbning efter ryggmärgsskada; för nya behandlingsstrategier för prevention och behandling av urinvägsinfektioner; samt till ett nytt program för tänkbara urologiska interventioner och operationer.  

Delrapport

Halvtidskontroll genomfördes juni 2017 med resultat från de två första delprojekten.  Inventeringsstudien visade att patientgruppen i stort har en stabil situation, men tecken till påverkad njurfunktion fanns hos 25 %, vanligare vid hög skadenivå och mer omfattande skada.                 

Femtiotre procent rapporterade själva att de inte hade komplikationer från urinvägarna under föregående år, medan 47 % hade minst ett sådant problem. UVI var vanligaste komplikation och rapporterades av 44 %. Medelvärdet för antal infektioner var 3,5. Blåstömning med spontan miktion visade minsta frekvens infektioner, medan RIK och kvarkateter visade högsta frekvens. Fem procent hade vårdats på sjukhus för UVI med hög feber, framför allt personer med kvarkateter eller urostomi.

Bakterier i urinen var vanligt vid årskontrollen, men endast några få patienter hade samtidiga infektionssymtom.

Vanligaste tecken på UVI var illaluktande och grumlig urin, sjukdomskänsla och ökad spasticitet. Det är viktigt att sprida kunskap om symtomen i denna patientgrupp, men också att utarbeta bättre behandlingsstrategier för att undvika ineffektiva antibiotikakurer som kan leda till ökad bakteriell resistensutveckling.

Publikationer

The Stockholm Spinal Cord Uro Study:1. Basic characteristics and problem inventory            Elisabeth Farrelly, Lena Lindbo, Hans Wijkström, Åke Seiger; manuskript

The Stockholm Spinal Cord Uro Study: 2. Frequency, symptoms and treatment strategies for urinary tract infections
Elisabeth Farrelly, Lena Lindbo, Hans Wijkström, Åke Seiger; manuskript

Presentationer

Urologidagarna 2012, Örebro, muntlig presentation

Urologidagarna 2013, Linköping, muntlig presentation

NosCos 2013, Helsinki, muntlig presentation

Uppdaterad 14 maj, 2018