Utvärdering av effekten av suprapubisk BIP Foley-kateter i förebyggande av kateterrelaterade urinvägsinfektioner hos personer med ryggmärgsskada

Projektets syfte

BIP Foley är en kateter med ädelmetallbeläggning som hämmar tillväxt och vidhäftningsförmåga av bakterier. Studien syftar till att utvärdera om en sådan kateter kan minska risken för återkommande kateterrelaterade urinvägsinfektioner jämfört med standardkatetrar. V.g se ovan

Projektbeskrivning

Man kan delta i studien om man har en suprapubisk kateter och har haft tre eller fler antibiotikabehandlade urinvägsinfektioner senaste 12 mån. Studien är uppdelad i två sex månaders perioder där man använder sin ordinarie kateter under en period och studiekateter under en period. Lottning avgör vilken kateter man börjar med. Kateterbyte görs ca var 8:e vecka och i samband med bytet tas urinodlingar och urinprov för kontroll av inflammatoriska markörer. Blodprov tas vid tre tillfällen. I samband med byten kommer det även att ställas några frågor rörande komfort och livskvalitet.

Delrapport

Inklusion pågår.

Delrapport

Rekrytering pågår