Filosofisk Vägledning i Rehabiliteringen

På Rehab Station Stockholm pågår det treåriga projektet Livskompetens där filosofisk rådgivning i vården ingår. -Det kan hjälpa människor i deras livssituation efter en ryggmärgsskada eller annan diagnos, menar chefläkare Richard Levi.

De flesta som hamnar i rehabilitering kommer att ha ett kvarstående

funktionshinder. Många som kommer till Rehab Station Stockholm är nyskadade eller har nyligen fått sin diagnos, till exempel MS. De kanske inte har så mycket problem just då, men i och med att diagnosen ställts kan en kris uppstå likaväl som vid en traumatisk skada.

– Vi som arbetar med rehabilitering är vana vid att hjälpa till att hantera den krisen, men vi har sett två problem. Det ena är den grupp av patienter som inte reagerar alls. Det andra är de som reagerar så kraftigt att vi med vår nuvarande kompetens inte klarar av dem.

Richard Levi menar att de icke-reagerande patienterna betraktas som ”ganska bra” patienter att arbeta med för de ställer inte till trassel. Det tar till sig information om vad skadan innebär, tränar exempelvis förflyttningar och skaffar hjälpmedel.

– Men det saknas en reaktion. Och då passerar personen igenom rehabiliteringen utan att det händer något alls. Det är normalt att hamna i en kris om man får en sjukdomsdiagnos eller bryter nacken eller ryggen. En kris är inte samma sak som något dåligt. Det handlar om att saker ställs på sin spets. En kris kan leda till att något blir bättre. Att en bruten rygg inte går att reparera behöver inte betyda att livet slutar i moll.

– Jag påstår inte att alla måste gå igenom en kris men jag påstår att alla måste förhålla sig till att det hänt någonting.

På Rehab Station Stockholm har man sett att många av de icke-reagerande patienterna får en fördröjd reaktion – flera år efter skadan.

– När de 15–20 år senare drabbas av till exempel en utsliten axel eller ett diskbråck i nacken blir relativt många personer totalt knäckta och reagerar långt utöver det som hänt. Det kan vara en god prognos men ändå reagerar de så kraftigt. De remitteras till psykiatrin som inte har något att erbjuda dem. Och patienten kanske inte heller är intresserad av psykiatrin. Richard Levi menar att människan alltid har diskuterat livsfrågor och meningen med livet och att filosofi har funnits lika länge.

– Inom psykologin är inriktningen mycket på det patologiska, det sjukliga beteendet. Det filosofiska perspektivet är inriktat på livsvillkoren för vem som helst.

Han har alltid varit road av filosofi och visar sin bokhylla där flera hyllmeter böcker handlar om filosofi.

– Jag har försökt övertyga mina medarbetare att vi har varit för inriktade på kroppen och för lite på själen. Och när vi varit inriktade på själen så har vi varit för inriktade på depressioner och psykoser och inte så mycket på vanlig livssituation.

Första steget i projektet Livskompetens var en veckas kurs där ett tjugotal personer som arbetar inom Rehab Station Stockholm och Spinalis deltog. Kursen byggde på föreläsningar samt praktiska övningar under ledning av de filosofiska rådgivarna Lou Marinoff och Jan Aronsson. Amerikanen Lou Marinoff skriver i sin bok Platon, inte Prozac att en av de grundtankar som dagens filosofiska rådgivare anammat är att vi inom oss själva redan besitter all kunskap vi behöver. Vi kan däremot behöva hjälp att plocka fram den.

När du brottas med någon angelägen livsfråga, till exempel: ska jag byta jobb, skilja mig eller flytta, kan den filosofiska rådgivaren fungera som en slags barnmorska som förlöser din egen inneboende vishet. Rådgivaren tillhandahåller inga färdiga svar, utan hjälper dig att ställa de rätta frågorna. En vägvisare till hur man lyssnar på sin inre röst och resonerar sig fram till en lösning. Den enda vägen att finna en genuin och varaktig lösning på personliga svårigheter är att arbeta sig igenom dem, att bena upp problemen, dra lärdom av dem och använda sig av dessa insikter för att undvika fallgropar i framtiden.

Detta utgör kärnan i den filosofiska rådgivningen. Genom att allvarligt och uppriktigt reflektera över vad som är viktigt för dig, kan du själv utforma ditt öde.

Ökad självinsikt är också ett viktigt inslag i den filosofiska rådgivningen.

– Vi deltagare fick prova på en speciell metod som kallas sokratisk dialog. Det är ett sätt att jobba i grupp med att analysera olika begrepp, exempelvis: vad är livskvalité eller vad är handikapp. Det intressanta är att man kan klargöra vad ord egentligen står för och vilka föreställningar som finns kring dess betydelse.

Jan Aronsson är filosof och psykoterapeut. Han representerar en annan variant av filosofisk rådgivning som kallas existentiell psykologi. I boken Bara detta liv skriver Jan Aronsson att inom ramen för vår egen existens har vi frihet att välja hur vi vill utforma våra liv. Den existentiella terapin utforskar våra egna möjligheter, vilket även ger oss kunskap om våra begränsningar och lär oss att acceptera dem. Det är minst lika viktigt att känna till sina gränser som att vara medveten om sina möjligheter. Det finns många sociala normer om hur vi bör leva och som gör anspråk på att vara det ”riktiga sättet”. Men val av livsstil är en fråga om personliga värden.

Den existentiella filosofin kan beskrivas som en filosofi om personliga värden, att klargöra värderingar och de val som följer av dem. Den förutsätter inte att det finns någon given plan som måste följas. Man är fri att leva som man vill. Men man är inte fri att välja sina omständigheter. Dock är man fri att välja förhållningssätt till dem, trots svår uppväxt, ständig otur i livet, allvarliga olyckor, arbetslöshet, livsleda, familjebekymmer, dåliga gener, elaka myndigheter, sjukdom och elände. Oavsett vad som hänt i ens liv så är det viktiga grundantagandet att aldrig se sig själv enbart som offer för omständigheterna.

Existentiell terapi handlar om att vidga sin syn kring vad verkligheten är och vad livet kan erbjuda den modiga som söker sin frihet. Allt detta sammantaget, vår psykologi, våra värderingar, våra handlingar och våra val, utgör de råvaror som bildar linjen och vägen i vårt liv.

Existentiell terapi handlar om att höja sitt medvetande om de val man gjort i livets vägkorsningar och se dess konsekvenser. Det gäller att återerövra makten till det egna livet och utforska vilka reella möjligheter man faktiskt har, men avstår från att ta.

– Frågan om vem som bär ansvaret för ens liv och framtid blir brännande aktuell när man har fått en skada och synen på ens eget livsvärde får stor betydelse, säger Richard Levi.

– Är det assistenterna som ska bestämma nu? Är det ens förlamade ben som gör att man är oduglig i alla avseenden? Hur hänger det ihop med de ambitioner man hade innan man skadade sig?

– Jag vill betona att målsättningen inte är att bedriva existentiell psykoterapi här utan existentiella samtal. Personalen ska våga, och ha en viss färdighet, att prata med dem som vill prata om detta.

– Det har visat sig att de patienter som kommer nära rehabinstruktörer, undersköterskor eller nattpersonalen är de som pratar om sina tankar. Det kanske inte är något man pratar med doktorn om, men på natten då ångesten kommer pratar man med den som är närmast.

Richard Levi tänker sig att projektet fortsätter med tre typer av aktiviteter. Det ena är att patienten träffar kurator eller annan personal som har formell kunskap och kan erbjuda filosofisk vägledning. Personalen har då handledning av en filosofisk rådgivare. Det andra är fortsatt internutbildning i filosofi som har relevans för sjukvården. Kursen ges i studiecirkelform under hösten och vänder sig till personal. Det tredje alternativet är filosofiska kaféer, i exempelvis Spinalisköket, där en dialog kring en aktuell frågeställning förs, till exempel ”Vad gör livet värt att leva?” och att en filosof leder det hela.

– Efter att projektet är avslutat hoppas jag att vi har ett program. Jag tror att om det är någonstans det är lätt att hitta en tillämpning för filosofisk rådgivning så är det inom rehabilitering, säger Richard Levi. s

Källa:

Platon, inte Prozac av Lou Marinoff

Bara detta liv av Dan Stiwne (red.)

Text: Anette Bohm

www.rekryteringsgruppen.se

Tillbaka till Nyheter & Artiklar