Rapport från MS dagen 3 juni - Ny bok; ”Ett sista tabu? En bok om MS och Kognition”

Ännu en lyckad Temadag på Rehab Station Stockholm. Denna gång var temat Multipel Skleros (MS). Dagen lockade så många som 84 åhörare från Sveriges alla hörn till Rehab Stations lokal i Frösunda Port.

Vi hade utställare som visade hjälpmedel för bl.a. olika lösningar för användning av datorer, inkontinensartiklar, rullstolar mm. Det kom personliga assistenter och deras verksamhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeut, kuratorer, säljare, ortopedtekniker och konsulenter från hjälpmedelscentralen, för att lyssna på föreläsningar om bl.a  fysiska symtomen och de kognitiva besvären kring MS samt en presentation av den nya MS-boken ”Ett sista tabu? En bok om MS och kognition”.

Rehab Station arrangerar utbildningar inom områdena personlig assistans, förflyttningar, trycksår, diagnosspecifika kurser mm. Dessa kurser bygger på rehabiliteringserfarenheter och omfattande klinisk forskning via Rehab Stations FoU enhet, som är knuten till Karolinska Institutet. Rehab Station kommer att genomföra regelbundna temadagar, i dag den 3 juni handlade det om MS.

På plats i Frösunda port fanns författarna till den nya boken ”Ett sista tabu? En bok om MS och kognition” av arbetsterapeuten Catrine Träff och chefsläkaren Richard Levi på Rehab Station Stockholm. Boken handlar om kognitiv påverkan vid MS, då det finns ett tydligt behov av att få ökad kunskap inom detta område.

– Syftet med boken är att försöka förmedla en känsla av hur det kan vara att leva med kognitiv dysfunktion vid MS, mer än att endast presentera fakta, säger Catrine Träff. Det kommer givetvis finnas praktiska tips och råd, vilket är nog så viktigt, men framförallt kommer det finnas intervjuer med tidigare patienter och även en anhörigintervju. Det är ju de som faktiskt kan svara på detta i första hand.

Richard Levi har startat ett treårigt projekt om Livskompetens där filosofisk rådgivning i vården ingår. Han menar att det kan hjälpa människor i deras livssituation efter t.ex. en MS diagnos.

– Efter att projektet är avslutat hoppas jag att vi har ett program. Jag tror att om det är någonstans det är lätt att hitta en tillämpning för filosofisk rådgivning så är det inom rehabilitering, säger Richard Levi.

De flesta som hamnar i rehabilitering kommer att ha ett kvarstående funktionshinder. Många som kommer till Rehab Station Stockholm är nyskadade eller har nyligen fått sin diagnos, till exempel MS. De kanske inte har så mycket problem just då, men i och med att diagnosen ställts kan en kris uppstå likaväl som vid en traumatisk skada.

En av föreläsarna var också Stephen Paul, kurator på Rehab Station Stockholm, som föreläste om krishantering, nya roller och viljan att leva. En föreläsning som var uppskattad av alla. Oavsett vilken situation man befinner sig var budskapet något som alla kunde bära med sig hem – lusten att leva och hur man lär sig acceptera en sorg för att kunna gå vidare i livet.

I september genomförs en temadag om Framgångsfaktorer i neurologisk rehabilitering och i slutet av året planeras en temadag om tarm och blåsa. Temadagarna vänder sig till paramedicinare, läkare, distriktssköterskor, vårdpersonal, kuratorer men även till personliga assistenter.

Tillbaka till Nyheter & Artiklar