Spinaliskliniken

Spinaliskliniken är en specialistklinik på Rehab Station Stockholm för personer med ryggmärgsskada. Vi tar emot personer med traumatisk ryggmärgsskada (förvärvad genom olycka), icke- traumatisk, icke progredierande och medfödd (ryggmärgsbråck).

Kliniken är en del i vårdkedjan för ryggmärgsskadade som finns i Stockholms län. Vårdkedjeperioden gäller två år från skadedatum. Vården och rehabiliteringen är inriktad på de medicinska och psykosociala problem som kan uppstå som en följd av ryggmärgsskada.

De medicinska problem som är relaterade till ryggmärgsskadan står i fokus för klinikens insatser.

Det övergripande målet med rehabilitering efter ryggmärgsskada är:

  •  att skapa förutsättningar för ett självständigt liv. I samarbete med kommuner och landsting bedömer vi behovet av anpassning av bostad och arbetsplats med mera.
  • att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och rikt liv. Med goda förebilder vill vi visa vägen till arbete/ studier, familj, vänner och fritidsaktiviteter.

1177 Vårdguidens e-tjänster: Logga in på 1177.se

Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken finns på 1177 Vårdguidens e-tjänster för dig som är ansluten.

Viktig information från Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19. Här följer våra lokala riktlinjer för personer som vistas på Rehab Station Stockholm.

Besöksförbud

Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Vad kan du göra själv

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • Om möjligt undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Gå till vår separata sida om coronaviruset, covid-19

Patienter vid Spinaliskliniken

Spinalismottagningen uppdaterar kontinuerligt rutinerna utifrån nationella riktlinjer avseende Corona/Covid-19 vilket kan förändras med kort varsel.

  • Högriskpatienter (kompletta tetraplegiker med nedsatt andningsfunktion och äldre patienter > 70 år) bör inte komma till mottagningen.  
  • I den mån det går bokas i första hand telefonkontakter. Gäller alla vårdkategorier.
  • Misstanke om urinvägsinfektion hanteras i första hand per telefon, odlingsremiss läggs in i Take Care och prov lämnas på vårdcentralen. De patienter som ändå kommer hit får vänta vid receptionen för handläggning.
  • Stora uppföljningar kommer att fortsätta för patienter som inte tillhör riskgrupperna.
  • Dagrehabilitering fortsätter för patienter som inte tillhör riskgrupperna.